info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in je winkelwagen geplaatst.


Reglement kunstuitleen Soul Insight particulieren

Inschrijven
Een natuurlijk persoon vanaf de leeftijd van 18 jaar kan ingeschreven worden als klant.
Een klant kan kunstwerken huren tegen het per kunstwerk geldende tarief.

Tarieven
Eenmalig inschrijfgeld                                                        € 10,-
Uitleenkunstwerk formaat 40 cm x 50 cm                            € 5, - per maand
Uitleen kunstwerk formaat A2                                             € 7,50 per maand
Uitleen kunstwerk formaat A1                                             € 10,- per maand

Periodes
Er kan gekozen worden voor een periode met een duur van zes maanden of twaalf maanden.
Tijdens de uitleenperiode kan eenmaal in de zes maanden en in overleg gekozen worden voor het omruilen van het kunstwerk voor een ander kunstwerk van Soul Insight van hetzelfde formaat.

Aanmelding
Als de klant een schilderij heeft uitgekozen, wordt dit schilderij gereserveerd door Soul Insight.

Aanmelding geschiedt vervolgens via de website www.encaustic-art.nl. Aanmelding voor de kunstuitleen houdt in dat de klant het reglement heeft gelezen en akkoord is gegaan met de voorwaarden die beschreven staan in dit reglement.

Bij aanmelding kan gekozen worden voor betaling van het gehele bedrag of betaling in termijnen.Ingangsdatum
Ingangsdatum van de kunstuitleen is de dag dat het kunstwerk is overgedragen.

Bij overdracht wordt een contract getekend met daarin:


 
  • de ingangsdatum van de kunstuitleen en de einddatum
  • de vermelding van het gekozen schilderij
  • het formaat
  • de verkoopwaarde van het schilderij
  • de wijze van betaling van de kunstuitleen
  • de resterende termijnen indien van toepassing
  • de klant tekent voor het navolgen van het reglement en voor ontvangst van het schilderij.

Beëindiging kunstuitleen
De kunstuitleen stopt automatisch aan het eind van een periode van zes of twaalf maanden.

De periode van kunstuitleen kan uiteraard wel verlengd worden.

Soul Insight kan de overeenkomst met de klant opzeggen bij niet nakomen van enig in dit reglement gegeven voorschrift. Het besluit tot opzegging wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokken klant meegedeeld.

Hieruit kan vanuit Soul Insight voortvloeien dat de klant het recht verliest zich opnieuw in te schrijven.

Betaling
De betaling kan in een keer voldaan worden of in termijnen.

Betaling in termijnen bij huur van 1 schilderij vindt als volgt plaats:

Kunstuitleen                            1e betaling                  2e betaling      3e betaling      4e betaling      
40cmx 50cm (6 mnd)                € 25,-                          € 15,-                                                 
40cmx50cm (12 mnd)               € 25,-                          € 15,-               € 15,-               € 15,-
A2 (6 mnd)                               € 27,50                        € 27,50
A2 (12 mnd)                             € 27,50                         € 24,17            € 24,17            € 24,17
A1 (6 mnd)                               € 40,-                           € 30,-
A1 (12mnd)                              € 40,-                           € 30,-              € 30,-              € 30,-

Totaalprijzen inclusief inschrijfgeld:

40 cmx 50 cm (6 mnd)              € 40,-
40 cmx 50 cm (12 mnd)            € 70,-
A2 (6 mnd)                               € 55,-
A2 (12 mnd)                             € 100,-
A1 (6 mnd)                               € 70,-
A1 (12mnd)                              € 130,-

De betaling van de resterende termijnen wordt via een verzoek tot betaling gedaan. Bij een verzoek tot betaling dient de betaling binnen twee dagen voldaan te zijn.

Aankoop van een kunstwerk
De kunstwerken van Soul Insight die verhuurd worden, zijn ook te koop. In geval van aankoop wordt de betaling voor kunstuitleen stopgezet zodra het aankoopbedrag is voldaan, tenzij de klant wenst de kunstuitleen voort te zetten met een ander kunstwerk.

Bij aankoop wordt het reeds betaalde bedrag voor de uitleen in mindering gebracht op de verkoopprijs. Dit geldt ook bij aankoop van een ander schilderij dan het uitgeleende werk.

Uitleen van een kunstwerk
Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig volgens afspraak is voldaan, dient de klant onverwijld het in uitleen verkregen kunstwerk terug te bezorgen.

Wanneer de klant nalaat het kunstwerk terug te bezorgen, zullen kosten voor het terughalen bij de klant in rekening worden gebracht.

Beheer en aansprakelijkheid
Het kunstwerk behoort te worden bewaard in de staat en vorm waarin het aan de klant meegegeven is. De klant behandelt het kunstwerk met de grootst mogelijke zorg, zowel tijdens het transport van en naar Soul Insight als thuis.

N.B. De Encaustic Art schilderijen zijn gemaakt van bijenwas. Bij te hoge temperaturen kan de was smelten. De klant dient er zorg voor te dragen dat het kunstwerk beschermd wordt tegen hoge temperaturen.

De klant is verplicht onmiddellijk melding te maken bij Soul Insight van de volgende omstandigheden:
  • Ontstane schade aan, vermissing van of verloren gaan van het kunstwerk
  • Verhuizing of adreswijziging
  • Beslaglegging door de belastingdienst of door een derde

Aanvullende bepalingen
Het is de klant niet toegestaan de uitgeleende werken aan een ander af te staan of onder beheer van een derde te brengen.

Herstel- en andere werkzaamheden kunnen uitsluitend door of in opdracht van Soul Insight geschieden.

De kunstwerken worden door Soul Insight verzekerd tegen brand, diefstal met braak en waterschade. Glasschade is niet meeverzekerd.

De klant is jegens Soul Insight aansprakelijk voor alle kosten, incassokosten en gerechtelijke kosten ontstaan door nalatigheid van de klant op welke wijze dan ook.


 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten volgens de privacyverklaring
Check the trust score on Scamadviser.com